Horní Maršov - Projekty

Snížení prašnosti v Horním Maršově.

Představení a základní informace projektu

Předmětem projektu je nákup zametacího stroje.

 Projekt „Snížení prašnosti v Horním Maršově“, je realizován v rámci Operačního programu životní prostředí – Prioritní osy 2.

Posuzovaná technika je aplikována na místních komunikacích na území obce Horní Maršov. Délka silničních úseků, u kterých bylo hodnoceno očekávané snížení produkce emisí prachových částic, je celkem 3,5 km.

Jako prostředek údržby komunikací je uvažován zametací stroj se sací hubicí a skrápěním vhodný pro údržbu komunikací, parkovacích ploch, chodníků a dalších venkovních ploch. Čištění bude dle podkladů probíhat 10 měsíců v roce, přičemž četnost čištění bude 1x za týden.
Tento záměr umožní dosáhnout účinného odstranění prachových částic z vozovky a tím i snížení emisí tuhých látek, což se projeví v poklesu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi. Parametry řešení, tj. způsob a četnost čištění komunikací jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku při přijatelných investičních provozních nákladech. 


Cíle projektu  :  Projekt napomáhá k naplnění globálního cíle OP ŽP, jímž je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. 
Projekt napomůže ke zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí, tím dojde k naplnění cílů 2.Priority OP ŽP.
Projekt napomůže ke snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.
Cílem projektu je snížení imisní zátěže obyvatel obce Horní Maršov.
Dalším cílem projektu je omezení primární prašnosti a resuspenze z povrchů, neboť povrch si konkrétně klade za cíl:
- snížit množství emisí tuhých částic (prachu) pocházejících z tzv. sekundární prašnosti z
dopravy (prach zvířený automobily z povrchu komunikace) z původní hodnoty 6,675 tun ročně na hodnotu 4,785 tun ročně při čištění;
- celkově snížit emise tuhých částic o 1,890 tun ročně, v procentuálním vyjádření o cca 28%.

 Celkové náklady : 2 999 800,-  Kč -  z toho dotace:

2 549 830,- Kč  Eu - ERDF/FS

149 990,- Kč ČR/SFŽP

 

Aktuality

Snížení prašnosti v HM - zadávací řízení.

pá 16.10.2015 13:56 | Zadávací řízení a smlouva o dílo.

Celý obsah zadávacího řízení včetně smlouvy a zveřejnění konečné ceny naleznete ZDE:

Dokumentace

název dokumentupřidáno

studie_Horni_Marsov_oprava2.pdf
[ studie_horni_marsov_oprava2.pdf ] [PDF, 1.68 MB]

16.10.2015

Bezprašnost HM _OPŽP rozhodnutí a smlouva.pdf
[ bezprasnost-hm-_opzp-rozhodnuti-a-smlouva.pdf ] [PDF, 11.45 MB]

16.10.2015

! ZVA Horní Maršov bezprašnost.pdf
[ zva-horni-marsov-bezprasnost.pdf ] [PDF, 2.12 MB]

16.10.2015